TV 2 leverte fredag sin søknad om å bli kommersiell allmennkringkaster med hovedredaksjon og sentral nyhetsredaksjon i Bergen. Det Egmont-eide selskapet er eneste søker.

  

– TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell allmennkringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet. Dette ønsker vi å videreføre, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.


TV 2 søker på avtalen med hovedkanalen, som har hatt allmennkringkaster­forpliktelser også tidligere. De andre kanalene og TV 2s øvrige virksomhet er ikke en del av oppdraget. TV 2s hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjonen har alltid vært i Bergen, og i høst flytter TV 2 inn i nye lokaler i Media City Bergen.


Olav T. Sandnes var medlem i det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget, og har tatt til orde for en aktiv mediepolitikk. Han roser Kulturdepartementet og Stortingets omfattende arbeid med mediepolitikk i den forrige stortingsperioden.


– Det har stor verdi for publikum at det finnes ulike alternativer å velge mellom, og aktører med ulikt geografisk og redaksjonelt ståsted. Fortsatt konkurranse mellom allmennkringkasterne er avgjørende for å opprettholde bredde og kvalitet i tilbudet, sier Sandnes.


– Vi har en tydelig ambisjon om å være en viktig bidragsyter til mediemangfoldet i Norge også i årene som kommer. Vi er stolte av vår tilhørighet i Bergen og er ydmyke dersom vi får muligheten til å igjen påta oss et kommersielt allmennkringkasteroppdrag. Kulturdepartementet skal nå beslutte hvem som får tildelt dette oppdraget. Vi håper myndighetene finner at vår søknad svarer på forventningene og kravene og vi vil legge til rette for en god dialog med departementet, sier han.


Avtalen om kommersiell allmennkringkasting innebærer at staten vil «kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget». Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.


– Myndighetene har i en årrekke lagt til rette for kommersiell allmennkringkasting, men virkemidlene vi har brukt er nå utdaterte og har ikke lenger like stor verdi. Behovet er ikke noe mindre av den grunn. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.


Allmennkringkastingsoppdraget vil primært omfatte krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Den søkeren som har de beste planene for disse kravene vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år. Søkers planer vil være forpliktende i hele avtaleperioden og inngå i allmennkringkastingsoppdraget.


Kulturdepartementet tar sikte på å ha inngått en avtale med en kommersiell allmennkringkaster i løpet av desember. Selve avtalen skal begynne å løpe senest åtte måneder etter at den er inngått.


TV 2 er en del av Egmont, som er et av Nordens største mediekonsern med 6600 ansatte og aktivitet i 30 land. Egmont står bak mer enn 700 magasiner, forlag, Klikk.no, Nordisk Film, kinodrift, samt flere deleide selskaper.


• TV-AVTALEN

Kompensasjon og avtalens varighet:

Kompensasjonen er på inntil 135 millioner NOK i året, og kan ikke overstige nettokostnadene knyttet til allmennkringkastingsoppdraget, inkludert en rimelig fortjeneste tilsvarende en driftsmargin knyttet til oppdraget på 10 prosent.


Den offentlige støtten er innrettet i tråd med gruppeunntaket for tjenester av allmenn økonomisk betydning i EØS-avtalen.


Støtte som overstiger nettokostnadene forbundet med allmennkringkastingsoppdraget, inkludert en rimelig fortjeneste, skal tilbakebetales. Støtten kan ikke benyttes til å kryss-subsidiere virksomhet som ikke omfattes av allmennkringkastingsoppdraget.


Avtalen vil gjelde i en periode på fem år, og oppstart er senest åtte måneder etter at avtale er inngått.


Krav i kunngjøringen:

For å kunne delta i konkurransen må søker oppfylle en rekke kvalifikasjonskrav. Søker må dokumentere redaksjonell og programfaglig kompetanse, både med hensyn til fjernsynsvirksomhet og audiovisuelle bestillingstjenester.


I tillegg til må søker dokumentere må tv-kanalen hvor allmennkringkastingsoppdraget skal leveres oppfyller en rekke overordnede krav. Tv-kanalens programmer skal bl.a. baseres på prinsippene for allmennkringkasting, ha tematisk og sjangermessig bredde. I tillegg må bl.a. norskspråklige programmer utgjøre minst 50 prosent av sendetiden. Disse kravene vil være bindende i hele avtaleperioden, men ikke inngå i allmennkringkastingsoppdraget.


Allmennkringkastingsoppdraget omfatter bl.a. krav om:

- å levere egenproduserte riksdekkende nyhetssendinger med base i den sentrale nyhetsredaksjonen

- norskspråklige programmer for hhv.  barn og unge

- førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama


Kulturdepartementet vil inngå avtale med den søkeren som har de beste planene for oppfyllelse av disse kravene. Søkers planer for dette innholdet vil inngå i allmennkringkastingsoppdraget.


Allmennkringkastingsoppdraget omfatter også krav om at leverandøren må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst 100 km utenfor Oslo sentrum. Dette innebærer at hovedredaksjonen ikke lenger trenger å være i Bergen, og åpner muligheter for bl.a. MTG og Lillehammer.


Innholdskravene gjelder distribusjon på ordinær lineær-tv. Innholdet skal også gjøres tilgjengelig i nett-tv.

(placeholder)

PUBLISERT 23.09.17

TV 2 kan få hundrevis av millioner i statstøtte

ENESTE SØKER: TV 2, som eies av det danske Egmont-konsernet, er eneste søker til avtalen om å bli kommersiell allmennkringkaster. Avtalen ble utlyst av kulturminister Linda Hofstad Helleland i juni.

FOTOS: MARTIN LIND/EGMONT OG THOMAS HAUGERSVEEN/STATSMINISTERENS KONTOR


ALT OM TV