(placeholder)

- OPPFYLLER IKKE KRAVENE TIL PRODUKSJONSTILSKUDD

Medietilsynet opprettholder avslaget på søknaden fra Dagbladet Pluss om produksjonstilskudd.– Etter å ha vurdert saken grundig mener vi fremdeles at Dagbladet Pluss ikke oppfyller kravene til formål og innhold for støtteordningen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Klagen går nå videre til Medieklagenevnden.


Dagbladet Pluss søkte om produksjonstilskudd for første gang i fjor, men Medietilsynet avslo søknaden etter å ha konkludert med at publikasjonen ikke oppfyller kravene til formål og innhold for å få slik mediestøtte.


Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene. Formålet med ordningen er å legge til rette for den brede samfunnsdebatten, og å holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.


Forskriften har flere vilkår som alle må være oppfylt for at en publikasjon skal kvalifisere til produksjonstilskudd. For å få støtte må blant annet hovedformålet med publikasjonen være å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, og publikasjonen må ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.


– Etter grundige analyser og vurderinger kom Medietilsynet frem til at Dagbladet Pluss som selvstendig medium ikke oppfylte vilkårene om formål og innhold. Etter å ha gått grundig gjennom klagen fra Dagbladet Pluss mener vi at vurderingen vår fortsatt står seg. Medietilsynet fastholder derfor avslaget på søknaden, sier Velsand.


I klagen skriver Dagbladet Pluss at vedtaket om avslag på produksjonstilskudd i 2019 er ugyldig og må omgjøres. Dagbladet Pluss mener at Medietilsynet har tolket og brukt forskriften feil, at tilsynet har lagt feil fakta til grunn, at innholdsanalysen fra Høyskolen i Volda inneholder feil og mangler, at Medietilsynet har forskjellsbehandlet Dagbladet Pluss fra andre søkere, og at det er feil ved saksbehandlingen.


– Medietilsynet har vurdert merknadene fra Dagbladet Pluss, men mener at de ikke gir grunnlag for å oppheve eller endre vedtaket som det blir klaget på. Vi har gitt publikasjonen medhold i at noen artikler i analysen til Høyskolen i Volda var kodet feil, og disse er nå kodet om. Vurderingen vår er likevel at selv med disse endringene har Dagbladet Pluss for få dagsaktuelle og politisk relevante artikler for å kvalifisere for støtte, sier Velsand.
Fakta om produksjonstilskuddet


     Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedium over hele landet.

     Ordningen er særlig rettet mot medium i markeder som er for små til å være bærekraftige, og medium som er alternativ til de ledende media i større markeder.

• Produksjonstilskuddet skal korrigere for markedssvikt for mindre nyhetsmedium og nummer to-medium i slike markeder.

     Medietilsynet skal fordele 358 millioner kroner i produksjonstilskudd i år.

     Produksjonstilskuddet ble fordelt for første gang i 1969.

     Ordningen er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser.

Dagbladets klage vant ikke frem